Veelgestelde vragen

Wat kan mijn bedrijf doen aan natuurlijk kapitaal?
Ongemerkt draagt u via uw milieubeleid waarschijnlijk al bij aan een verminderde druk op natuurlijk kapitaal. Maar door u bewust te worden van uw impact en uw afhankelijk van natuurlijk kapitaal kunt u veel gerichter actie ondernemen. Bijvoorbeeld door:

 • de efficiënte inzet van grondstoffen en door emissies uit uw productieproces te beperken;
 • de inkoop van duurzaam geproduceerde grondstoffen en halffabrikaten;
 • aandacht te besteden aan biodiversiteit op en rond uw bedrijfsterrein en gebouwen;
 • lokaal mee te denken en te werken aan een groene omgeving.

De helpdesk kan u ondersteunen de handelingsperspectieven voor uw bedrijf in kaart te brengen.

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem contact op met de helpdesk

Waarom een Helpdesk Natuurlijk Kapitaal?
Ieder bedrijf is direct of indirect afhankelijk van natuurlijk kapitaal. Bovendien heeft elke onderneming impact op de natuur. Toch is het voor veel bedrijven onduidelijk wat biodiversiteit en natuurlijk kapitaal inhoudt en wat ze voor het bedrijf betekenen. Natuurlijk kapitaal integreren in de strategie, het MVO-beleid of het risicomanagement van het bedrijf is dan lastig. De Helpdesk Natuurlijk Kapitaal is in het leven geroepen om vragen van bedrijven over biodiversiteit te beantwoorden en bedrijven te helpen impacts en risico’s te verminderen en kansen te benutten.

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem contact op met de helpdesk

Wat is No net Loss?
No Net Loss betekent dat de activiteiten van bedrijven niet ten koste gaan van biodiversiteit en ecosystemen. Uiteindelijk doel is dat bedrijven juist bijdragen aan het behoud en herstel van het natuurlijk kapitaal. Door innovatie en een hogere efficiëntie versterkt dit ook hun eigen bedrijfsactiviteiten.

Duurzaamheid is meer dan alleen CO2-neutraal opereren. Een duurzame economie zorgt er ook voor dat het aantal soorten planten en dieren niet verder achteruit gaat. Platform Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE), de initiatiefnemers van de Helpdesk Natuurlijk Kapitaal, heeft uitgangspunten opgesteld om No Net Loss te operationaliseren voor bedrijven.

Platform BEE heeft aanbevelingen opgesteld hoe bedrijven aan No Net Loss kunnen werken. Hierbij speelt het voorkomen, verminderen en compenseren van schade aan biodiversiteit en ecosystemen een belangrijke rol.

Klik hier voor meer informatie over No Net Loss

Hoe werkt de helpdesk?
U kunt de helpdesk om advies vragen als u meer wilt weten over de wijze waarop u binnen uw bedrijfsvoering aandacht kunt besteden aan natuurlijk kapitaal. Nadat u uw vraag via de website hebt gesteld nemen wij binnen twee werkdagen contact met u op om de vraag kort door te spreken. Vervolgens wordt beoordeeld of uw vraag in behandeling kan worden genomen (zie hiervoor de criteria). Als dit het geval is ontvangt u maximaal twee werkdagen kosteloos advies en binnen vier weken antwoord op uw vraag. Afhankelijk van de vraag kan dit een duwtje in de goede richting zijn, of een kant en klaar antwoord.

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem contact op met de helpdesk

Wat levert natuurlijk kapitaal op?
Bedrijven zijn afhankelijk van de input van natuurlijke hulpbronnen en diensten die de natuur levert. In dit verband wordt steeds vaker gesproken van ‘natuurlijk kapitaal’. U bent hier mogelijk direct van afhankelijk voor uw eigen productieproces of indirect via toeleveranciers.

Denk aan de inzet van schoon water, landbouwproducten, hout en dierlijke producten. Maar ook aan het gebruik van natuurlijke diensten als bestuiving, waterzuivering, bodemvruchtbaarheid en plaagregulatie.

Deze productiefactoren waren lange tijd vanzelfsprekend, maar zijn dit inmiddels niet meer. Door het toenemende verlies aan biodiversiteit worden natuurlijke hulpbronnen schaarser en staan diensten onder druk. Dat kan ook gevolgen hebben voor uw bedrijf. U gaat mogelijk meer betalen voor grondstoffen of voor diensten die voorheen gratis waren.

Het is belangrijk dat u zich hier vroegtijdig bewust van bent zodat u maatregelen kunt treffen. Door uw eigen impact op biodiversiteit te verminderen en de risico’s van een verlies aan natuurlijk kapitaal voor uw bedrijf te managen. Hierdoor kunnen ook marktkansen ontstaan. De helpdesk kan u hierbij op weg brengen.

Klik hier voor meer informatie over Afhankelijkheid van Biodiversiteit

Welke vragen worden behandeld door de Helpdesk?
Vragen moeten in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

 • De aanvrager is een bedrijf, een samenwerking van meerdere bedrijven, een brancheorganisatie of andere organisatie met zakelijke activiteiten
 • De adviesaanvraag heeft als doel bij te dragen aan, of de mogelijkheden te verkennen voor, de opname van het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en ecosystemen in de strategie en bedrijfsvoering van de onderneming/ondernemingen, zodanig dat het leidt tot een blijvende en substantiële reductie van de negatieve impact op biodiversiteit en ecosystemen, dan wel bijdraagt aan het herstel van biodiversiteit en ecosystemen (No Net Loss).
 • De adviesaanvraag is niet in hoofdzaak of uitsluitend gericht op:
  • het aanpakken van drukfactoren die geen directe impact hebben op biodiversiteit en ecosystemen, zoals CO2-uitstoot of verontreinigende emissies, als gevolg van de activiteiten van de adviesaanvrager of de bedrijven die de aanvrager vertegenwoordigt;
  • bewustwording dan wel attitudeverandering ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen (in algemene zin) binnen of buiten de adviesaanvrager of de bedrijven die de aanvrager vertegenwoordigt;
  • het in kaart brengen van subsidiemogelijkheden voor investeringen in biodiversiteit;
  • het ontwikkelen van een projectvoorstel voor een ander subsidieprogramma.

N.B.: Adviesaanvragen die aan alle criteria voldoen worden niet noodzakelijkerwijs gehonoreerd. Het Platform BEE besluit, in overleg met de helpdesk, over het in behandeling nemen van een adviesaanvraag.

Wilt u meer informatie over vragen? Neem contact op met de helpdesk

Wat is natuurlijk kapitaal en biodiversiteit?
Natuurlijk kapitaal = alle natuurlijke voorraden op deze wereld, waaronder geologische rijkdommen, bodem, lucht, water, ecosysteemdiensten en biodiversiteit.

Biodiversiteit omvat al het leven op aarde: de diversiteit aan dieren, planten en micro-organismen en hun genetisch materiaal.

Zonder biodiversiteit kan de natuur geen diensten en natuurlijk hulpbronnen aan de economie leveren. Denk aan een vruchtbare bodem voor de productie van voedsel, hout en biochemische materialen, aan de beschikbaarheid van zoet water en de opslag van CO2.

Bekijk hier de kansen op het gebied van natuurlijk kapitaal en biodiversiteit

Hoe kan ik natuurlijk kapitaal integreren in mijn MVO-beleid?
Natuurlijk kapitaal integreren in het MVO-beleid staat of valt met inzicht in de relatie tussen uw bedrijfsactiviteiten en natuurlijk kapitaal (biodiversiteit en ecosysteemdiensten). Op en rond uw bedrijf, en in de ketens van uw toeleveranciers.

Een eerste stap is een inventarisatie of nulmeting: waar zitten de belangrijkste impacts, wat zijn de belangrijkste afhankelijkheden en risico’s en wat is het handelingsperspectief? Dit leidt tot een ‘natuurlijk kapitaalprofiel’ voor uw bedrijf. Dit profiel vormt de basis voor de prioriteiten die u stelt, de doelstellingen die u formuleert en de acties en monitoring die hierbij horen.

Gelijk aan de stappen die u ook zet in het kader van uw kwaliteitszorg en uw milieubeleid. De helpdesk kan u ondersteunen bij het opstellen van uw ‘natuurlijk kapitaalprofiel’.

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem contact op met de helpdesk

Hoe kan ik rekening houden met natuurlijk kapitaal bij de inkoop?
Als bedrijf heeft u niet altijd invloed op de wijze waarop uw grondstoffen worden geproduceerd. Wel kunt u kijken of uw toeleverancier een beleid heeft geformuleerd waarin aandacht wordt besteed aan natuur en biodiversiteit.

Ook kunt u kijken of er grondstoffen beschikbaar zijn die een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk hebben. Voor veel grondstoffen die een belangrijke impact op natuurlijk kapitaal hebben is dit het geval. De helpdesk kan u assisteren bij deze analyse.

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem contact op met de helpdesk